Assyro-babylonsk medicin betegner medicinen i de tidlige højkulturer i området omkring Syrien og Irak. En stor samling af lertavler med kileskrift fra assyrerkongen Assurbanipals bibliotek rummer oplysninger om sygdomme, deres behandling og om lægeprofessionen i Babylon og Assyrien. Udover medicinske oplysninger har disse lertavler oplysninger af juridisk, religiøs og historisk art. Derudover har Hammurapis lov og en række andre tekster oplysninger af medicinhistorisk interesse.

Betegnelsen “kileskriftmedicin” anvendes synonymt med assyro-babylonsk medicin. Den medicinske litteratur er spredt ud over en tusindårig periode, og den er undertiden skrevet på andre sprog end babylonsk og assyrisk, fx akkadisk eller sumerisk. Der kan derfor også anvendes andre betegnelser, fx “tidlig mellemøstlig medicin”, "orientalsk medicin" eller “mesopotamisk medicin”.

Historie

Der er siden 1800-tallet lavet omfattende arkæologiske udgravninger i Mellemøsten. Fra Herodot og frem til nutiden kendes der desuden til en historisk litteratur, der beskriver områdets kulturelle og politiske forhold.

Mesopotamien

Området mellem de to floder Eufrat og Tigris kaldes ofte Mesopotamien. Det kommer af græsk potamos, der betyder “flod” og mesos, der betyder “i mellem” og Mesopotamien betyder derfor “Landet mellem floderne” og er udelukkende en geografisk betegnelse. Landbruget, de første bofaste samfund og bystater opstod i dette område omkring 8.000-6.000 f.v.t. Brugen af metaller begyndte omkring 3200 f.v.t. I begyndelsen drejede det sig om guld, sølv og kobber. Fra 2700 f.v.t. begyndte man at fremstille bronze. Gennem et årtusind langt drænings-, afvandings- og kanaliseringsarbejde blev dette område omdannet fra et jungleagtigt sumpland til et frugtbart landbrugsområde med bystater og verdens første højkultur. Parallelt til udviklingen i Egypten var udgangspunktet en frugtbar landbrugsjord skabt ved kontrolleret oversvømning af jorden langs flodbredderne.

Arkæologi

Assurbanipals bibliotek fra Ninive er verdens ældste bibliotek. Det blev opdaget i 1849-1851 ved Sir Austen Layards (1817-1894) udgravning af Kuyuncik-højen. I den forbindelse stødte de på flere lertavler med kileskrift, der nu befinder sig på British Museum i London. Der er i alt udgravet mere end 30.000 tavler med kileskrift i området, heraf har omkring 800 medicinsk indhold i varierende omfang.

Sumererne

Den første højkultur i Mesopotamien tilskrives et folkeslag, som eftertiden har kaldt "sumererne". Ordet stammer fra akkadisk, et semitisk sprog tilhørende et lidt senere kulturfolk bosiddende i samme område. Selv kaldte sumererne sig "Sort-hoveder" – måske en henvisning til de sorte buster og figurer, der er fundet af arkæologerne, og blev fremstillet af selvsamme kulturfolk. Der er ikke grundlag for at tale om en særegen sumerisk medicin. De eneste medicinske oplysninger, der findes i de sumeriske kileskrifttekster, er nogle få anatomiske navne, heriblandt irtu, der både kan betyde lunge og bryst. Ordet buanu betegnede enhver strengformet struktur, sene, ledbånd, nerve, pulsåre (arterie) og blodåre (vene). Leverens navn var Kabittu.

Derudover findes en enkelt lertavle med navne på lægemidler. Det sumeriske epos Enki, der handler om tilblivelsen af verden nævner otte lægeplanter. I det mest kendte epos, Gilgamesh, optræder en slange, der i sin søgen efter evigt liv indtager en lægeplante og herefter smider sit ham og fremstår meget ungdommelig.

På en lang række andre områder bidrog sumererne til civilisationen. Først og fremmest med indførelsen af skriftsproget, men også tallene, der var baseret på et 60-talsystem. De inddelte året i 12 måneder, ugen i 7 dage og døgnet i 12 dobbelttimer, hvor hver time var på 60 minutter. De udviklede også en form for astronomisk videnskab, selvom den i høj grad havde astrologi og forudsigelser af fremtiden som sit indhold.

Hammurapis lov

Loven stammer, som navnet siger, fra kong Hammurapis tid. Han grundlagde den babylonske enhedsstat, der med tiden blev til en stormagt i den østlige del af Mesopotamien. Loven, der er verdens ældste nedskrevne lov, er indhugget på en stor dioritblok. Det er ligeledes verdens ældste "sundhedslov". Den blev udgravet ved Susa i 1901 og befinder sig i dag på kunstmuseet Louvre i Paris.

De retslige principper og regler for læger

Kort fortalt bygger Hammurapis lov på det princip, der inden for retshistorien benævnes jus talioris, "gengældelsesret". Et begreb, der kan genfindes i mange civilisationers tidlige lovgivning og retsvæsen. Bedst kendt er måske Det Gamle Testamentes ord "øje for øje, tand for tand". Det gælder lægers honorering og erstatningspligt. En vellykket operation skulle ifølge loven honoreres med ti sekel sølv, når den udførtes på en fri mand af høj social status, fem sekel sølv når den udførtes på en mand fra de lavere samfundslag. Drejede det sig om en slave, så skulle slavens ejer betale to sekel sølv.

Behandling af knoglebrud og indre (medicinske) sygdomme blev honoreret lavere end kirurgiske indgreb. Således med henholdsvis fem, tre og to sekel sølv efter stand. Tages det i betragtning, at den årlige leje for et mindre hus typisk var fem sekel sølv, så må det siges, at lægestanden blev relativt godt betalt. De differentierede priser opmuntrede ikke til overholdelse af det moderne lægeløftes ord, om at behandle alle ens "uden smålig skelen til social status". Hvis en operation forårsager en fri mands død eller tab af synet, så skal begge lægens hænder afhugges. Er det samme tilfældet med en slave, skal lægen erstatte denne for egen regning og købe en ny slave til ejeren.

Herodots beskrivelser

Den vidt berejste græske historiker og etnograf Herodot besøgte også Mesopotamien og skrev følgende om lægekunsten og sundhedsvæsenet: "Eftersom babylonerne ingen læger har, bærer de deres syge ud på torvet, og her går folk hen til den syge og giver ham råd imod sygdommen, for så vidt de enten selv har lidt af samme sygdom, som den syge eller har set en anden lide deraf; og de råder og opmuntrer de syge, til hvem de kommer, til at bruge de midler, der har hjulpet dem selv af med den samme sygdom, eller som de har set hjælpe en anden". Fra Hammurapis lov og andre skriftlige kilder vides det imidlertid, at der fandtes en lægeprofession og forskellige typer af lægelig virksomhed i området. Herodot anses ikke for en pålidelig historiker, men beskrivelsen kan måske også forklares ved, at han kun har besøgt landsbyer i afsides egne.

Lægeprofessionen

Både de babylonske og assyriske tekster nævner to typer af læger: asipu og asu. Førstnævnte betegner magikeren og eksorcisten, der arbejder udelukkende med besværgelser, trylleformularer og dæmonuddrivelser, mens asu kommer tættere på det moderne lægebegreb. Asu forsøger ud fra symptomer og sygehistorie, at finde frem til en behandling. Denne bestod ofte af forskellige drikke, diæter og lignende, men kunne også rumme magi og dæmonuddrivelse. Grænsen mellem de to typer af læger har formentlig været flydende. Offerpræsten, baru, har måske i nogen grad tillige påtaget sig "lægelige opgaver". På Louvre i Paris kan man se en bronzetavle, der afbilder en eksorcist, der med hjælp fra vandguden Ea uddriver den onde gudinde Labartu.

Kirurgi

Der er omtale af tandudtrækninger, kastration, øjenoperationer m.m. i kilderne, og der er gjort fund af trepanerede kranier og andre knogler med spor af indgreb, men der er fundet forholdsvis få kirurgiske instrumenter. Der er kendskab til et mindre antal bronzelancetter og ligeledes omkring 15 pincetter. Med hensyn til de sidste så synes der at være tale om hovedsageligt toiletartikler til hårfjernelse (depilation), men de kan måske også have været anvendt til fjernelse af splinter, torne og andre fremmedlegemer. Bedømt ud fra afbildninger og skulpturer ragede de sumeriske mænd sig skaldede og bar øreringe.

Den lægelige uddannelse

Eksorcisterne blev uddannet i tilknytning til templerne, hvor de studerede kileskrifttavler. Hvor og hvordan de mere praktisk orienterede læger blev uddannet vides ikke.

Magisk og rationel medicin

På baggrund af den oversatte medicinske kileskrift-litteratur har nogle medicinhistorikere inddelt litteraturen i to hovedgrupper: 1. den magiske medicin og 2. den rationelle medicin. Den rationelle medicin er ikke "rationel" i den betydning, der lægges i ordet i dag, men kendetegnes ved en vis orden og systematik i forhold til symptomatisk undersøgelse og de lægelige handlinger, der bør knyttes til bestemte symptomer. Som eksempel på rationel medicin kan følgende citeres: “Når et menneske er sygt med opspyt, da skal du pulverisere solurt og udrøre den i ren olie, honning og fint øl”. Den magiske medicin omfatter brug af magiske formularer, påkaldelse af guder, tegntagning ved fødsler, der kan forudsige individets skæbne etc.

Anatomi og fysiologi

Der er kendskab til en række anatomiske navne på såvel sumerisk, babylonsk, assyrisk og andre sprog fra de samme kulturkredse. De anatomiske navne anvendes også om naturen. Der tales fx om "træets næse" (trækronen) og "ildens tunge". De anatomiske navne rækker ikke langt udover de almindelige folkelige navne for legemsdele og ydre strukturer.

Der er som sagt navne for et mindretal af de indre organer. Leveren blev opfattet som livskraftens sæde og var det organ de viste den største interesse. Offerpræsten udtog leveren på offerdyr og granskede nøje leverlapperne, galdeblæren, portåren (vena portae) m.m. og forudsagde på den baggrund kongens leveår, hærens sejre i krig, kommende naturkatastrofer m.m. På British Museum i London findes en babylonsk model i ler af en fårelever inddelt i forskellige felter.

Sygdomsopfattelse og behandling af sygdom

Grundlaget for forståelse af sygdomme i kileskriftmedicinen var udelukkende af religiøs og magisk natur i overensstemmelse med samfundets åndsliv og livsanskuelse i øvrigt. Sygdomme kom ifølge disse kulturers opfattelse fra enten guder eller dæmoner. En sådan opfattelse gav ikke mulighed for at udvikle lægekunsten til en rationel videnskab, sådan som det i en vis grad skete i Grækenland tusind år senere. Der var dog orden og systematik i den dæmoniske patologi; hver dæmon havde sit specialområde, fx mente de, at Asakku fremkaldte vægttab, Alu fremkaldte lidelser i brystet, Namtaru kunne angribe struben, Urukku nakken, Etimmu kunne påføre sindslidelser og den onde gudinde Labartu dræbte barnet i den gravide kvindes liv.

En række af guder kunne desuden hjælpe lægen og den syge i vejen til helbredelse. Det gælder overguden Ellil, himmelguden Anu, vandenes gud Ea, solguden Shamash og lægeguden eller “guden for helbredelse” Ningishzida, der ligesom den græske lægegud Asklepios bærer en stav, hvorom en slange snor sig. Den ældste figur, der afbilder Nungishzida er en lille statuette fra 2000 f.v.t. og kan ses på Louvre. Om ligheden med Asklepios skyldes en direkte kulturel forbindelse mellem Grækenland og Mellemøsten, eller om der er tale om et arketypisk symbol udviklet uafhængigt af hinanden i to forskellige kulturer, kan ikke siges med sikkerhed.

Klassifikation af sygdomme, diagnostik og lægemidler

I kileskrifterne skrives der om øjensygdomme, ørelidelser, lungesygdomme, mavetarmlidelser og lidelser i kønsorganerne. Det drejer sig overvejende om symptomdiagnoser, altså diagnoser baseret på patientens subjektive beskrivelse af sine symptomer. Der findes ikke beskrivelser af en objektiv undersøgelse, fx palpation af pulsen (at føle pulsen) eller tests til hjælp for lægen. Undtagelsen er måske uroskopi. Urinundersøgelser omtales i nogle kileskrift-tekster. Der nævnes sygdomstegn i form af urin, der ligner vin eller ligner æselurin eller urin, der har bundfald. Urin der ligner vin kan måske være den mørke urin, som man ser ved leversygdomme pga. højt indhold af bilirubin i urinen.

Medikamenter

Listen over miksturer og lægemidler er lang, men der synes at være tale om udelukkende virkningsløse midler baseret på overtro, fx anbefales det at lægge solsikkerod på tanden i tilfælde af tandpine. De fleste lægemidler skulle indtages peroralt, men de fremstillede også salver, der skulle påsmøres huden, medicin der skulle inhaleres i form af røg eller dampe og suppositorier til rektal brug (indsættelse i endetarmen).

Betydningen af vand

Ordet azu betyder "vandkyndig" og henviser til "læger", der brugte vand som renselsesmiddel og behandling. Den almindelige befolkning benyttede sig desuden af badning både som religiøs praksis og sygdomsforebyggelse.

Assyrerkongens hoflæge

En interessant kileskriftmedicinsk kilde er den lertavle, hvor assyrerkongen Assurbanipal bliver informeret af sin hoflæge Arad Nanâ vedrørende sin søns næseblødning: “Med hensyn til hans næseblødning har vesiren meddelt mig, at der i går aftes var en kraftig blødning. Det skyldes, at forbindingen ikke var anlagt rigtigt. Den var anlagt over næsebruskene, men på grund af blødningen må næsen udstoppes indvendig. Det vil hindre åndedrættet, men blødningen vil standse. Hvis det behager kongen, vil jeg komme i morgen og vise hvorledes det skal gøres. Gid jeg i mellemtiden må høre godt nyt.” Det fremgår implicit, at der formentlig har været en arbejdsdeling mellem læge og medhjælpere. Lægen har undersøgt, ordineret en behandling og ført tilsyn, men det praktiske arbejde såsom at lægge forbindinger, har andre stået for.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig