Humoralpatologi er en teoretisk referenceramme, der tidligere blev anvendt af lægevidenskaben og forklarede en lang række biologiske fænomener, herunder fysiologiske processer og sygdommes opståen. Teorien stammer oprindeligt fra oldtidens Grækenland.

Faktaboks

Etymologi
Ordet humoral kommer af latin humoralis 'vedrørende (legems)væskerne', af humor 'væske'.

De ældste udgaver af teorien blev udviklet samtidig med, at den oldgræske lægekunst så dagens lys. Udviklingen af teorien foregik i nært samspil med kosmologiens og filosofiens udvikling. Humoralpatologien gennemgik i løbet af sin over tusind år lange historie en række modifikationer, samtidig med at nogle basale antagelser forblev uændrede.

Blandt den store mængde litteratur, der omhandler eller berører humoralpatologi, er der flere eksempler på divergerende synspunkter, men også mange fællestræk.

Grundlæggeren af den moderne lægevidenskab Hippokrates og den græsk-romerske læge Galenos anses for at være blandt de vigtigste personer i humoralpatologiens historie.

Ordets oprindelse i dansk

Ordet humoralpatologi er kommet ind i det danske sprog i starten af 1800-tallet og det har siden da først og fremmest været et udtryk, som er blevet anvendt i tilbageblik på tidligere tiders lægevidenskab. Nogle steder i den medicinhistoriske litteratur anvendes udtrykket humoralfysiologi synonymt. I den periode, hvor teorien var fremherskende anvendte lægerne i reglen andre betegnelser fx hippokratisk medicin.

Centrale temaer

Et centralt tema i humoralpatologien er de fire legemsvæsker: blod, slim, sort og gul galde, deres indbyrdes sammenspil og deres sammenspil med ydre faktorer, der i yderste konsekvens kan føre til udvikling af sygdomme.

Et andet centralt tema er, at mennesker kan inddeles i fire forskellige somatopsykiske typer eller temperamenter: det sangvinske, det flegmatiske, det melankolske og det koleriske temperament.

De fire elementer

Empedokles' tanker om de fire elementer bygger på den antagelse, at Universet som sådan er uforanderligt, og at alt stof er opbygget af fire uforanderlige grundelementer. Disse kosmiske grundelementer indgår hele tiden i nye sammensætninger, og al forandring i verden kan føres tilbage hertil. De fire elementer er:

 • ild – varm og tør
 • luft – varm og fugtig
 • vand – kold og fugtig
 • jord – kold og tør

De fire legemsvæsker

Mogens Zielers tegning fra 1945 af legemets fire væsker i temperamenternes humørfyldte opstilling af sangvinsk, kolerisk, melankolsk og flegmatisk. Fra Ex historia remediorum.

.

De fire legemsvæsker, kardinalvæskerne, svarer til hver af de fire kosmiske grundelementer. En ubalance i legemsvæskerne skabte ifølge humoralpatologien en ubalance i mennesket, og dette kunne føre til sygdom. Endvidere var der den opfattelse, at det enkelte menneske var født med en overvægt af én af de fire legemsvæsker. De fire legemsvæsker er:

 • blod (latin 'sanguis'), kommer fra leveren
 • gul galde (græsk 'xanthe chole'), kommer fra galdeblæren
 • slim (græsk 'flegma'), kommer fra hjernen
 • sort galde (græsk 'melaina chole'), kommer fra milten

Overskud af en væske skulle fjernes, fx ved åreladning, vanddrivende midler eller afførende midler. Forskellige krydderurter og planter blev ofte anvendt som medicin, herunder bl.a. alrune, skarntyde og bulmeurt.

De fire temperamenter

Ordet temperament kommer af det latinske temperamentum, der betyderpassende blanding. De fire temperamenter var således netop betinget af sammensætningen af kropsvæskerne. De fire temperamenter er:

 • sangvinsk – optimistisk
 • kolerisk – heftigt
 • flegmatisk – sindigt
 • melankolsk – tungsindigt

Element, legemsvæske, temperament

Inden for humoralpatologien var det opfattelsen, at der er sammenhæng mellem makrokosmos og mikrokosmos, idet de fire legemsvæsker svarer til de fire kosmiske elementer, og at denne sammenhæng forplantes i det enkelte menneske. Sammenhængens mellem element, legemsvæske, temperament og karaktertræk ses i forsimplet form i dette skema:

Element Legemsvæske Temperament Karaktertræk
ild blod optimistisk glad, optimistisk
luft gul galde kolerisk opfarende, vred
vand slim flegmatisk træg, modstræbende
jord sort galde melankolsk dyster, depressiv

Tre slags ånde

Med Galenos' skrifter fra 100-tallet tilkom en række væsentlige tilføjelser til den humoralpatologiske teori. I modsætning til sine forgængere forsøgte Galenos at inddrage læren om de fire legemsvæsker i en uddybende forklaring af de enkelte organers funktion. Han udbyggede desuden teorien med tre typer af ånde (pneuma).

Organerne og deres funktion

Galenos mente, at det var leverens funktion at danne blodet ud fra den føde, som kroppen blev tilført. Som et biprodukt i denne proces dannede leveren desuden næringsånde (spiritus naturalis). Da alle former for føde blev antaget at indeholde galde, blev leveren et bindeled mellem galden og blodet. I hjertet blev blodet opvarmet ved hjælp af ilden i hjertets venstre hjertekammer, samtidig med at det dannede livsånde (spiritus vitalis). I den proces var det lungernes funktion dels at afkøle hjertet ved at blæse kold luft på det og derudover at indtage og fordele luft og ånde til resten af legemet. Hjernen dannede sjælsånde (spiritus animalis), som via kranienerverne blev fordelt i resten af kroppen. Galenos havde ved dissektion kortlagt syv af de tolv kranienerver.

Sjælen

Galenos' opfattelse af hjernen som sjælens bosted repræsenterede et nybrud i filosofien og lægevidenskaben. Platon og Aristoteles havde antaget, at sjælens hjemsted var hjertet. Muligvis skyldtes Galenos' opgradering af hjernen som et “sjæleligt organ”, at han som gladiatorlæge i Rom havde haft lejlighed til at observere de hjerneskader, som undertiden ledsager hovedtraumer. Ligeledes var det nyt at sammenkoble sjælen med luft som element og gøre sjælen til en medvirkende drivkraft i kroppens funktioner og opretholdelsen af væskernes produktion og indbyrdes balance.

Humoralpatologien efter antikken

Der blev undervist i humoralpatologi ved de vestlige universiteter indtil midten af 1800-tallet, men teorien var mange steder blevet modificeret. Samtidig udvikledes gradvist konkurrerende teorier og i det lange løb blev cellularpatologien og den moderne fysiologi baseret på fysik og kemi den suveræne afløser.

Middelalderen

Middelalderens humoralpatologi blev i høj grad baseret på den galenske lære. Indenfor klostermedicinen blev der konservativt holdt fast ved Galenos' teorier som en slags lægevidenskabelig dogmatik, men sideløbende med det foregik der også en udvikling både praktisk og teoretisk. På det teoretiske plan blev det forsøgt at sammenkoble lægevidenskab og teologi gennem sammenlignende studier af Galenos, Aristoteles og kristne filosoffer . På det praktiske plan kom det til udtryk i den ekspanderende urtemedicin, hvor der tilkom nye lægeplanter og dermed forklaringer på deres indvirken på de fire legemsvæsker.

Renæssancen

Den engelske læge William Harveys opdagelse af blodets kredsløb i 1628 fastslog, at blodet cirkulerer i et kredsløb med hjertet som pumpe. Ved hver sammentrækning af hjertets muskulatur pumpes blodet ud i pulsårerne og vender tilbage til hjertet via venerne. Denne opdagelse introducerede en ny opfattelse af hjertet som en mekanisk kraft og ikke humoralt organ, der opvarmede blodet. Det brød ligeledes med opfattelsen om, at venerne transporterede blod og pulsårerne (arterierne) transporterede luft ud til muskler og organer. Kredsløbets opdagelse harmonerede heller ikke med humoralpatologiens antagelse, at blodet blev dannet kontinuerligt ud fra føden og i forlængelse af det forbrugt kontinuerligt i muskler og organer.

Den danske videnskabsmand Niels Stensens opdagelse af, at en muskelsammentrækning (muskelkontraktion) skyldes en forskydning af muskelfibrene, der afkorter musklen, og ikke, at musklen pumpes op med luft og blod, var på samme vis i strid med teorien om, at alle kroppens funktioner kunne forklares med udgangspunkt i de fire væsker og deres tilhørende elementer. Niels Stensen lavede ligeledes dissektioner af hjertet, og konkluderede, at hjerter var en muskel. Det understøttede Harveys teori, at hjertet var en pumpe, der foretog regelmæssige sammentrækninger og på den måde udpumpede blodet i et kredsløb.

Humoralpatologien i modvind

I løbet af 1700-tallet udviklede den moderne kemi sig, og teorien om de fire elementer: jord, ild, luft og vand blev forladt. I stedet for elementlæren blev der udviklet teorier om grundstoffer, atomer og molekyler. På den baggrund blev der foretaget undersøgelser af indholdsstofferne i urin, blod, mavesaft, galde, spyt m.m., og efterhånden forekom teorien om de fire legemsvæsker at være for forenklet.

Derudover var kemiens gamle elementlære en del af fundamentet i humoralpatologien, da de fire elementer luft, vand, jord og ild var komplementære til de fire væsker, blod, slim, sort og gul galde. Når denne del af det teoretiske fundament begyndte at smuldre som følge af kemiens landvindinger, var der god grund til at stille spørgsmål ved teorien som helhed.

Der bredte sig efterhånden den opfattelse, at kroppen nærmere måtte opfattes som et system af samarbejdende organer frem for væsker, og at organernes funktioner måtte være andre, end blot at sikre en balance mellem de fire kardinalvæsker. Den franske læge François-Joseph-Victor Broussais (1772-1838) var bl.a. forfægter for sådanne synspunkter.

Celllebiologien bliver det nye dogme

Det blev ligeledes meget afgørende for humoralpatologiens endeligt, at den tyske læge og anatom Theodor Schwann i 1839 fastslog, at cellen var den grundlæggende byggesten i menneskets og andre levende organismers opbygning. Man fik desuden kendskab til en række celleanatomiske kendetegn såsom cellens kerne og cellefysiologiske processer som osmose, sekretion og diffusion. I 1858 beskrev den tyske læge og antropolog Rudolf Virchow, at nye celler opstår ved celledeling. Det blev derudover opdaget, at cellerne kan udveksle stof med omgivelserne.

Humoralpatologien efter det moderne gennembrud

Kunst og kultur

De fire temperamenter er ikke forsvundet fra det moderne samfunds bevidsthed. De har inspireret og fascineret mange kunstnere og temaet har været anvendt i både film, musik, skønlitteratur m.m. Et eksempel er Carl Nielsens 2. symfoni De fire temperamenter.

Humoralpatologi i moderne alternativ medicin

Rudolf Steiners antroposofi er i nogle henseender baseret på den humoralpatologiske teori. Mange andre former for alternativ medicin baserer sig på teorier om at skabe sundhed og balance i livet ved fx konsekvent at indtage eller undgå bestemte fødeemner.

Levn fra den humoralpatologiske tankegang

Et eksempel på, hvordan den humoralpatologiske tankegang stadig præger nutiden, er i opfattelsen af forkølelse. Medicinsk er det påvist, at forkølelse skyldes en virus, men på trods af det, er der stadig fokus på, at forkølelse, som navnet antyder, menes at skyldes kulde, og at forebyggelse af forkølelse kræver varm påklædning og at behandlingen bl.a. er indtagelse af varme drikke.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig