Menneskenes Livs Aldere fra ca. 1865. Fra onlinekollektionen Berlins Statsmuseer (Staatlichen Museen zu Berlin).
De fleste livstrapper illustrerer liv som ender med døden ved 100 år. Ved slutningen af 1800- tallet var middellevetiden 50 år. Middellevetiden sagde imidlertid ikke noget om, hvor gamle mennesker kunne blive. Den er et gennemsnit af de, som døde som børn, og de som døde som gamle. Hvis alle havde været døde som 50-årige, havde illustratorerne næppe lavet trapper, som gik helt op til 100 år.

Dødelighedens historie i Danmark er præget af, at den var meget høj i 1700-tallet. Her døde ca. 30 ud af 1.000 indbyggere hvert år, og sådan har det formentlig været også i de foregående århundreder. Fra slutningen af det århundrede begyndte et fald i dødeligheden, som fortsatte til 1950’erne. Ved midten af 1900-tallet steg dødeligheden noget, fordi der efterhånden var rigtig mange gamle i befolkningen og de havde fra da af højere dødelighed end andre aldersgrupper.

I første halvdel af 1900-tallet faldt dødeligheden markant og derfor steg middellevetiden med 17 år, mere end nogensinde før eller siden.

Befolkningsstatistik og de første folketællinger

Viden om befolkningens størrelse og dødelighed fik man ved, at præsterne fra midten af 1600-tallet førte kirkebøger, hvor de registrerede fødsler og kirkelige handlinger som begravelser. Fra 1700-tallet begyndte de styrende at se en stor og rask befolkning som betydningsfuld for landet velstand, og derfor blev det vigtigt at vide, hvor stor befolkningen var. I 1769 gennemførte myndighederne den første folketælling, der gav et øjebliksbillede af, hvor mange mennesker, der var i Danmark. Der blev lavet i alt 27 folketællinger frem til 1970.

Fra 1921 blev der for hele landet registreret, hvad mennesker døde af. Fra midten af 1800-tallet havde man oplysninger om dødsårsagerne i byerne.

Middellevetid

Middellevetiden i Danmark 1840-2000.

Billedet viser middellevetiden for 0-årige piger (rød linje) og drenge (blå linje). Som man kan se, var det i første halvdel af 1900-tallet, at middellevetiden voksede mest og det skyldtes at børne- og ungdomsdødeligheden faldt meget. Længe var forskellen på mænds og kvindersmiddellevetid omkring to år. Fra 1950’erne stagnerede mænds middellevetid og forskellenmellem kønnene voksede til seks år i 1980’erne. Siden er forskellen faldet til knap fire år i 2021. Figuren er fra Juel K. Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. København, Statens Institut forFolkesundhed, 2004.

Middellevetiden er et gennemsnit, som udregnes for hvert år ud fra hvor mange i hver aldersgruppe, der dør. Ved midten af 1800-tallet var middellevetiden 45 år, og for nyfødte i 2023 var den 81. Dengang var den så lav, fordi ufattelig mange børn døde, og dette trak gennemsnittet ned. Nu om dage er mennesker oftest gamle, når de dør. Børn og unge døde typisk af infektionssygdomme, mens gamle dengang, lige som i dag, især døde af kroniske sygdomme, fx kræft og hjerte- og karsygdomme, eksempelvis blodprop i hjertet og hjerneblødning, som er længe om at udvikles.

Fødselsrate

Befolkningspyramiden i Danmark 1901 og 2021.

Billedet viser, hvor mange indbyggere der var i Danmark i forskellige aldre i 1901 og 2021. I1901 døde mennesker i alle aldre og i 2021 døde de fleste først, da de var blevet 60 år ellerældre. Man kan også se, at i 2021 var de yngre årgange mindre end de ældre. I dag ligner den mere en pagode.

Befolkningspyramiden i Danmark 1901 og 2021.

Der blev tidligere født mange flere børn. Fra 1700-tallet, hvorfra der er statistik, og frem til slutningen af 1800-tallet blev der født 30 børn per 1.000 indbyggere. Siden faldt fødselsraten, og den var fra midten af 1900-tallet og frem omkring 10. Fordi dødeligheden faldt længe før fødselsraten, voksede befolkningen.

Der var gamle mennesker i gamle dage

I 1845, hvor middellevetiden kun var 45 år, kunne man tro, at der ikke var gamle mennesker i Danmark, men det var der. Også den gang blev mange både 70 og 80 år, og nogle sågar 100 år. Andelen af gamle mennesker var dog meget lavere end i dag, fordi så mange døde i yngre aldre, at de aldrig nåede at blive gamle. I 1845 var der 16 personer, der var 100 år og 42.000, som var over 70 år i en befolkning på 1,3 millioner. I 2023 var der 1.200 personer, der var over 100 år og 840.000, som var over 70 år i en befolkning på 6 millioner.

Dødelighedens aftagen

Den største nedgang i dødeligheden fandt sted i 1900-tallets første halvdel, hvor middellevetiden for nyfødte steg med 17 år. Stigningen skete især, fordi børne- og ungdomsdødeligheden faldt, og særligt spædbørnsdødeligheden faldt. Ved 1900-tallets begyndelse døde 12 % af alle børn, før de blev et år, hvilket svarede til næsten 10.000 døde børn hvert år. I 1950 døde kun 3 % af spædbørnene, og i dag er det kun godt to promille, som dør så tidligt.

I 1900-tallets begyndelse døde spædbørnene især af sygdomme, som smittede gennem vand og mad, især kolerine, den såkaldte "lille kolera", og af sygdomme, som smittede gennem luften, fx tuberkulose, difteri, kighoste, lungebetændelse og bronkitis. Også de større børn og de unge døde af de smitsomme sygdomme.

Faldet i infektionsdødeligheden og lægevidenskaben

Dødeligheden faldt uden vacciner og lægemidler

De fleste infektionssygdomme blev sjældne som dødsårsager længe før, der var vacciner, som kunne beskytte mod dem, og lægemidler, som kunne helbrede. Det gjaldt tuberkulose, mæslinger, diarresygdomme, mv. De fleste vacciner og behandlinger blev først tilgængelige og udbredt efter 2. Verdenskrig, og da døde ikke mange af de smitsomme sygdomme.

To undtagelser var kopper og difteri. Koppevaccinen blev udbredt fra begyndelsen af 1800-tallet, og difteriserum, der kunne halvere dødeligheden hos dem, som fik serummet blev udviklet omkring år 1900. Den blev udvundet fra heste og var anledningen til Seruminstituttets oprettelse.

I dagens lavindkomstlande betyder vacciner og behandlinger meget for børnenes overlevelse. De overlever også i langt større omfang, end de danske børn gjorde for 100 år siden.

Tuberkulosestationer begrænsede smitten

Tuberkulosestationer blev efterhånden oprettet i flere byer, og i 1921 var der otte stationer i Danmark. På stationerne blev mennesker undersøgt for tuberkulose, og hvis de var smittede, lærte de, hvordan de kunne undgå at smitte andre. I de byer, hvor de blev etableret, kunne de reducere smitten med en femtedel. De bidrog således til nedgangen i sygdommen, og tuberkulosedødeligheden allerede lav i 1939, hvor der var 59 tuberkulosestationer rundt om i landet.

Faldet i infektionsdødeligheden og udviklingen i samfundet

Der er mangler stadig viden om, hvorfor færre blev smittede med de dødelige sygdomme, fx faldt dødeligheden på grund af diarresygdommen kolerine først fra 1910’erne, selv om vandforsyningen i mange byer var godt udbygget længe før da. Det kan dog have haft betydning, at der kom sutteflasker af glas og gummi, som var nemmere at rengøre, på markedet i starten af 1900-tallet. Fra år 1900 indførte også stadig flere skoler husgerning, hvor piger lærte om hygiejne, hvilket kan have medvirket til at højne niveauet af hygiejne i hjemmene.

Mindre familier – mindre smitte

I de første godt 30 år af 1900-tallet faldt antallet børn, som kvinder i gennemsnit fødte, fra fire til to. Dette var en markant ændring, og denne ændring skete stort set uden adgang til prævention. Det betød, at familierne blev mindre, og hermed kunne også færre personer føre fx luftbåren smitte ind i hjemmene. Der blev da også mere plads i boligerne, så børn ikke nødvendigvis skulle dele seng, hvor der var risiko for at smitte hinanden, hvis de var syge.

Ernæring betyder ikke så meget for dødeligheden

Ikke mange mennesker døde af sult i Danmark, ej heller i anden halvdel af 1800-tallet. Måske har den bedre ernæring haft betydning for dødeligheden på grund af tuberkulose, fordi velernærede kan have en bedre overlevelse. Tuberkulose kunne være en langvarig sygdom. I de fleste smitsomme sygdomme kommer døden imidlertid hurtigt, hvis den kommer, og ernæringstilstanden har ikke den store betydning for dødeligheden.

Fra midten af 1900-tallet stagnerede mænds dødelighedsfald

Fra 1950 til 1980 steg mænds middellevetid kun med to år, og kvinders med fem år. Begge tal er langt lavere end de havde været i første halvdel af 1900-tallet. Den væsentligste grund til, at dødeligheden ikke faldt så meget mere, var, at børnedødeligheden nu var så lav.

Andre forhold kan også have haft betydning for det langsomme fald og forskellen mellem kønnene. Mænds rygning var steget meget og var længe mere udbredt end kvinders. Andelen af kvinder, der røg steg i årene fra 1950 til 1980, men det tager lang tid før rygning viser sig i dødeligheden.

Udvikling i befolkningens helbred

Overlevelsen blev fra 1980’erne bedre, om end levealderen ikke steg så meget som i begyndelsen af århundredet. Forhold, som bidrog til den bedre overlevelse, var bl.a. at sundhedsvæsenet fik bedre behandlinger af de kroniske sygdomme, som nu var blevet de mest almindelige dødsårsager.

Det kan også have spillet en rolle, at de personer, som blev gamle i slutningen af 1900-tallet og begyndelsen af 2000-tallet, generelt havde et bedre helbred. De hørte til de generationer, der havde haft færre smitsomme sygdomme end de foregående, og færre havde haft et hårdt fysisk arbejde.

Kræftdødeligheden faldt meget lidt, hjerte-kar-dødeligheden faldt langt mere

Den samlede kræftdødelighed er faldet meget lidt siden 1920’erne, hvis man tager højde for, at befolkningens alderssammensætning har ændret sig. Nogle kræftsygdomme er blevet mere almindelige, fx lungekræft og brystkræft. Andre kræftsygdomme er blevet mere sjældne, fx mavekræft, hvilket kan skyldes, at mennesker spiser mindre saltet og røget kød.

Dødeligheden som følge af hjerte- og karsygdomme steg i løbet af 1900-tallet, men begyndte at falde fra 1950’erne for kvinderne og fra 1980’erne for mændene. Hvorfor kvindernes dødelighed i hjerte- og karsygdomme faldt længe før mændenes er fortsat usikkert.

Der er fortsat nedgang i dødeligheden i hjerte- og karsygdomme, og denne skyldes flere ting, herunder bedre og hurtigere behandling af blodpropper, bypass-operationer og kolesterol- og blodtrykssænkende medicin. Samtidig fik færre mennesker hjerte- og karsygdomme, og der var færre rygere.

Ændringer i befolkningssammensætningen

Billedet tilhører Byforeningen Svanekes Venner og er taget af Valdemar Myhre (1864-1916).

Den gang rigtig mange børn døde, var det ikke usædvanligt, at forældrene fik en fotograf til attage et billede af det døde barn. Ofte som her i fint tøj og omgivet af blomster.

Mennesker bliver ikke meget ældre

Når mennesker først er blevet gamle, bliver de ikke så meget ældre i 2020’erne, end de gjorde for 150 år siden. En 80-årig mand kan i dag regne med at leve tre-fire år længere end en mand i 1800-tallet. Middellevetiden er et gennemsnit, og det var de børn og unge, som overlevede, der trak gennemsnittet meget op. Når det siges, at "vi bliver ældre og ældre", så refereres der især andelen af gamle i befolkningen fremfor enkeltpersoner, der ikke bliver så meget ældre end tidligere.

Flere gamle i befolkningen

Andelen af gamle i befolkningen vokser, hvilket skyldes flere ting. For det første overlever flere børn og unge og når derfor at blive gamle. For det andet tilhører de, som er gamle i 2020’erne nogle meget store fødselsårgange. Der blev eksempelvis født 85.000 børn om året i 1940’erne, mens der i 1980’erne kun blev født 55.000 børn om året. Endelig voksede middellevetiden for 80-årige godt et år fra 2000 til 2020.

Døden var synlig

I 1800-tallet, hvor 30 mennesker ud af 1.000 mod 10 i dag døde på et år, var sandsynligheden for, at man oplevede et dødsfald i sin nærhed, tre gange større. Flere mennesker døde dengang i deres hjem, og derved så flere deres døde pårørende. Døden var også mere synlig i bybilledet, fx ved at der ofte gik begravelsestog gennem landsbyer og byer. Det var almindeligt at gå i sørgetøj eller på anden måde markere, at man havde mistet en pårørende. Skikken med sørgetøj forsvandt i løbet af 1900-tallet.

Litteratur

  • Juel K. Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. København, Statens Institut for Folkesundhed, 2004.
  • Løkke A. Døden i barndommen. København, Gyldendal, 1998.
  • Vallgårda S. Dødeligheden daler. Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 2023.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig